Khám sức khỏe miễn phí cho trẻ ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6/2017 tại An Việt