Lễ ký hợp đồng hợp tác đầu tư phòng khám An Việt ECO